Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017

ΕΚΑΝΕ ΔΙΠΟΔΑ ΤΑ ΤΕΤΡΑΠΟΔΑ!
Ο περίφημος πρωτοψάλτης Ιωάννης Κουκουζέλης γεννήθηκε το 1280 στο Δυρράχιο. Νωρίς έμεινε ορφανός και πήγε στην Κωνσταντινούπολη να μορφωθή. Εκεί διεφάνη το μουσικό τάλαντό του και μέσα σε βραχύ διάστημα διορίσθηκε πρωτος των αυτοκρατορικών ιεροψαλτών. Όλοι στο ιερόν παλάτιον τον αγαπούσαν, τον εκτιμούσαν και τον εσέβοντο. Εκείνος φοβούμενος την φθοροποιόν έπαρση λόγω των επαίνων, έφυγε κρυφά, κατευθύνθηκε στον Αγιοτόκον Άθωνα και κοινοβίασε στην πρώτη τη τάξει Μονή Μεγίστης Λαύρας. Παριστάνοντας τον αγράμματον, έλαβε το διακόνημα τού ποιμένος των τράγων της μονής.
Μέσα στην πνευματική και φυσικήν ησυχία των ορέων του Όρους, βόσκοντας τα ζώα, επεδίδετο στην φίλη του προσευχή και στην φιλτάτη του ψαλμωδία την εμμελή επικοινωνία του με τον Θεό. Λέγεται πως όταν έψελνε στα βουνά, τα τραγιά σηκώνονταν στα πίσω πόδια τους εκστατικά από την θεσπέσια μελωδίαν!.. Όταν απεκαλύφθη ποίος ήτο, ζήτησε συγχώρηση και του επετράπη να κτίση καλύβιον πλησίον της μονής, όπου ησύχαζε καθ’ όλη την εβδομάδα και την Κυριακή ήρχετο στο Καθολικό της Μεγίστης Λαύρας, για να λειτουργηθή και φυσικά να ψάλη. Κάποιο Σάββατο του Ακαθίστου μετά την κατανυκτικότατη ψαλμωδία του, του παρουσιάσθηκε η Κυρία Θεοτόκος και του είπε: «Χαίροις, Ιωάννη, ψάλλε μοι και ου μη σε εγκαταλείπω» δίνοντάς του ένα χρυσό νόμισμα, το οποίον έκανε πολλά θαύματα και τοποθετήθηκε στην περιώνυμον εικόνα της Παναγίας της Κουκουζέλισσας.

Παναγία Κουκουζέλισσα-ΙΜΜ Λαύρας
Από τους αυστηρούς ασκητικούς αγώνες του σάπισε το πόδι του και η Παναγία τον θεράπευσε λέγουσα: «Έσο από του νυν υγιής». Συνέχισε τον κοινοβιακό δρόμο του ευαρεστών Θεώ και ανθρώποις. Προεγνώρισε το επίγειο τέλος του και παρεκάλεσε να ενταφιασθή στο ιερόν κελλίον των Αρχαγγέλων όπου ασκήτευε. Τα τίμια λείψανα του μουσικολογιωτάτου και καλλιφωνοτάτου Οσίου Ιωάννου του Κουκουζέλους φυλάσσονται στην Μονή της Μεγίστης Λαύρας. Αριστουργήματά του σώζονται σε διάφορες βιβλιοθήκες του ερασμίου Άθωνος.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΛΙΝΟΣ
θεολόγος συγγραφεύς
διευθυντής Βιβλιοθήκης
της Ιεράς Συνόδου
της Εκκλησίας της Ελλάδος
Email: ManolisMelinos@gmail.com
http//: www.manolismelinos.comἈπολυτίκιον
Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Ἡ ἡδύφωνος χάρις Πάτερ τῆς γλώττης σου, κατακηλεῖ καὶ εὐφραίνει τὴν Ἐκκλησίαν Χριστοῦ· σὺ γὰρ ἔνθους ὑμνῳδὸς ὤφθης μακάριε· ὅθεν νομίσματι χρυσῷ, σὲ ἠμείψατο λαμπρῶς, ἡ Ἄχραντος Θεοτόκος, ἣν Ἰωάννη δυσώπει, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου