Σάββατο 4 Μαρτίου 2017

Κυριακή της Ορθοδοξίας - «Οι εξ ασεβείας, εις ευσέβειαν προβάντες, και τω φωτί της γνώσεως ελλαμφθέντες…»

KyriakiOrthodoxias01.jpg
Του θεολόγου κ. Β. Χαραλάμπους
Με της ομολογίας το κάλλος, «των αγώνων τον καιρόν απαρξώμεθα» (Κανών β΄ Ωδή α΄ Τριωδίου). Η Εκκλησία μας όρισε με Ορθόδοξη σοφία, να εορτάζομε την πρώτη Κυριακή των Νηστειών της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, την αναστήλωση των αγίων και σεπτών Εικόνων.

Την Κυριακής  της Ορθοδοξίας «ανάμνησιν ποιούμεθα της αναστηλώσεως των αγίων και σεπτών Εικόνων, γενομένης παρά των αειμνήστων Αυτοκρατόρων Κωνσταντινουπόλεως, Μιχαήλ και της μητρός αυτού Θεοδώρας, επί της Πατριαρχείας του Αγίου και Ομολογητού Μεθοδίου», όπως το Συναξάριον του Μηναίου αναφέρει.

«Οι εξ ασεβείας, εις ευσέβειαν προβάντες, και τω φωτί της γνώσεως ελλαμφθέντες, ψαλμικώς τας χείρας κροτήσωμεν, ευχαριστήριον αίνον Θεώ προσάγοντες, και τας εν τοίχοις και πίναξι, και ιεροίς σκεύσιν εγχαραχθείσας ιεράς του Χριστού Εικόνας, της Πανάγνου, και πάντων των Αγίων, τιμητικώς προσκυνήσωμεν, αποβαλλόμενοι την δυσσεβή των κακοδόξων θρησκείαν∙ η γαρ τιμή της Εικόνος, ως φησι Βασίλειος, επί το πρωτότυπον διαβαίνει, αιτούμενοι ταις πρεσβείαις της αχράντου σου Μητρός, Χριστέ ο Θεός ημών, και πάντων των Αγίων, δωρηθήναι ημίν το μέγα έλεος», ψάλλομε στην Ακολουθία της εορτής Κυριακής  της Ορθοδοξίας.

H ομολογία της Πίστεως είναι προϋπόθεση στον πνευματικό αγώνα. Και η σημασία της εορτής Κυριακής  της Ορθοδοξίας, είναι πολύ μεγάλη για την Εκκλησία μας και δικαίως οι Ορθόδοξοι την «χαρμονικήν ταύτην ημέραν», «ευσεβοφρόνως καυχώνται εν Χριστώ», για «την  αναστηλώσιν των αγίων και σεπτών Εικόνων». Η σημασία  των Αγίων εικόνων στη ζωή της Εκκλησίας είναι πολύ μεγάλη, για τούτο ψάλλομε «Υπέρτιμον κόσμησιν, η του Χριστού Εκκλησία, των σεπτών απείληφε, και αγίων Εικόνων, του Σωτήρος Χριστού, και της Θεομήτωρος και Αγίων πάντων, φαιδροτάτην αναστήλωσιν» και «Ευσεβοφρόνως Εικόνας σεπτάς, προσκυνούντες οι Ορθόδοξοι». Είναι μεγάλη η συμβολή των Αγίων εικόνων, στη ζωή Λειτουργική ζωή της Εκκλησίας και την εν γένει Εκκλησιαστική ζωή.

Το Πηδάλιον της Εκκλησίας μας σε αυτό που η Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος λέγει, γράφει: «… εκείνο όπου η Γραφή και το Ευαγγέλιον φανερώνει δια των ρημάτων, τούτο ο ζωγράφος παριστάνει δια των εικόνων». Στη Ωδή θ΄ την Κυριακή της Ορθοδοξίας ψάλλομε «Ιερογραφίαις Εικόνων, κεκοσμημένην καθορώντες, πάλιν την σεπτήν Εκκλησίαν, μετ’ ευλαβείας πάντες προσδράμωμεν και τω Χριστώ βοήσωμεν· Σε μεγαλύνωμεν Τρισάγιε». «Α γαρ ο λόγος της ιστορίας δι’ ακοής παρίστησι, ταύτα γραφική σιωπώσα δια μιμήσεως δείκνυσι», λέγει Ο Άγιος Βασίλειος. «Προς το πρωτότυπον φέρει, φησί Βασίλειος, τιμή η της εικόνος», ψάλλομε στην Ακουλουθία της Εορτής της Κυριακής της Ορθοδοξίας.

«Η λειτουργική Εικών έχει θεολογικήν έννοιαν», σημειώνει ο Φώτης Κόντογλου. «Και γαρ ο λογογράφος έγραψε το βιβλίον και τι έγραψεν εν τω Ευαγγελίω; Πάσαν την ένσαρκον οικονομίαν του Χριστού και παρέδωκεν τη Εκκλησία. Ομοίως και ο ζωγράφος ποιεί. Εζωγράφισεν εν τω πίνακι της Εκλησίας την ευπρέπειαν από του πρώτου Αδάμ Αδάμ έως της Χριστού Γεννήσεως, και πάσαν την ένσαρκον οικονομίαν του Χριστού και τας μαρτυρίας των Αγίων, και παρέδωκεν και αυτός τη Εκκλησία. Ως μάλλον αμφότεροι μίαν εξήγησιν απεγράψαντο, και διδάσκουσιν ημάς», λέγει ο Άγιος.  Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Αυτή την Αγία ημέρα της Εορτής της Κυριακής της Ορθοδοξίας, που η Εκκλησία μας εορτάζει την αναστήλωση των αγίων και σεπτών Εικόνων, ο Ορθόδοξος λαός ‘’άπασαν την Ορθόδοξον διδασκαλίαν’’ εορτάζει. Έτσι όταν λέγει ότι σήμερον εορτάζομε την Κυριακή  της Ορθοδοξίας, θεωρεί ότι σήμερα εορτάζει η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία.


*Aπό την Ακουλουθία της Εορτής της Κυριακής της Ορθοδοξίας
Απολυτίκιο:
Ήχος β'.
Την άχραντον εικόνα σου προσκυνούμεν αγαθέ, Αιτούμενοι συγχώρεσιν των πταισμάτων ημών βουλήσει γαρ ηυδόκησας ανελθείν εν τω Σταυρώ ίνα ρύση ους έπλασες εκ της δουλείας του εχθρού όθεν ευχαρίστως βοώμεν χαράς επλήρωσας τα πάντα ο σωτήρ ημών ο παραγενόμενος εις το σώσαι τον κόσμον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου