Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣ": Ας ενεργοποιήσουμε το υπερόπλο της προσευχής!

Αποτέλεσμα εικόνας για Αγία Τριάδα
Αγαπητά μας αδέρφια εν Κυρίω, μετά από τις πρόσφατες εξελίξεις με αφορμή την Σύνοδο στο Κολυμπάρι της Κρήτης και την αναταραχή που έχει δημιουργηθεί στον κλήρο και τον πιστό λαό, καθώς και τον άμεσο κίνδυνο Εθνικού ακρωτηριασμού με απρόβλεπτες συνέπειες για την πολύπαθη πατρίδα μας,  αναλαμβάνουμε την εξής πρωτοβουλία στην οποία ζητάμε όσο το δυνατόν περισσότερους συνοδοιπόρους ή και μιμητές! Όποιος δεν είναι εναντίον μας είναι μαζί μας...

Συγκεκριμένα, αποφασίσαμε ως "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣ" και έχοντας πάρει ευλογία από τους πνευματικούς μας να προχωρήσουμε σε πρόσθετη προσευχή (πέρα από την καθημερινή προσευχή του καθενός) η οποία θα είναι σύντομη, για να βρει όσο το δυνατόν περισσότερους υποστηρικτές και ακολούθους, αλλά και ώστε να γίνει επί δύο συνεχόμενες εβδομάδες σε πρώτη φάση, αλλά και με σαφή διάθεση παράτασης του χρονικού διαστήματος του εγχειρήματος. (Μτ. ΙΗ΄, 19-20):
19 Πάλιν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν δύο ὑμῶν συμφωνήσωσιν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 
20 οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν.

Η προσευχή που ως ομάδα προτείνουμε δεν χρειάζεται να γίνεται σε συγκεκριμένη ώρα, αρκεί να γίνεται μέσα στην διάρκεια της ημέρας και να μην βρίσκουμε δικαιολογίες, για να την παραμελούμε. Είναι ολιγόλεπτη και περιέχει εκτός από την βασική δομή (Βασιλεύ Ουράνιε, Τρισάγιο και ύμνο προς την Θεοτόκο) ευχή προς το Άγιον Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Παράκλητο και τον Υπερασπιστή της Εκκλησίας του Χριστού.

(Μτ. ΙΣτ΄, 18) ...καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς. 

Ο σκοπός είναι να προσελκύσουμε την χάρη του Αγίου Πνεύματος και το Έλεος του Κυρίου μας, ώστε να μας φωτίσει όλους μας: επισκόπους, κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς να σταθούμε καλώς, να μην πέσουμε ούτε στην αίρεση, αλλά ούτε και σε σχίσματα και να συνδυάσουμε με έργα - και όχι μόνο με λόγια - την ομολογία με τις τρεις βασικές αρετές: την φρόνηση, την σωφροσύνη και την ανδρεία. Επίσης, προσευχόμαστε για την πατρίδα μας, ο Κύριος να μας φωτίσει όλους μας να καταλάβουμε ότι η ελπίδα μας είναι Εκείνος και όχι οι κάθε λογής πολιτικοί... Φυσικά, μπορεί ο καθένας να προσεύχεται και για όποιον άλλο επιθυμεί π.χ. για τα παιδιά του κτλ.

Ζητούμε από τους αδελφούς που θα μας ακολουθήσουν στην προσπάθεια αυτή απλά να μας ενημερώσουν για την προθυμία τους να συμμετέχουν στέλνοντας μήνυμα στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο "ellinikinafs@gmail.com", αλλά και για τις πιθανές δυσκολίες που θα προκύψουν από την "απαίτηση" επιτέλεσης της προσευχής σε καθημερινή βάση. Η ενημέρωση αυτή είναι βασική, ώστε να λάβουμε υπ' όψιν τις διάφορες παραμέτρους στην 1η φάση των 14 ημερών και να κάνουμε κάποια τροποποίηση (π.χ. περικοπή κάποιων τμημάτων), ώστε να πετύχουμε την μέγιστη δυνατή συμμετοχή με την μεγαλύτερη δυνατή συνέπεια και διάρκεια! Όποιος στείλει e-mail θα λάβει την παρακάτω προσευχή και σε αρχείο pdf.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Ες τ νομα το Πατρς κα το Υο κα το γίου Πνεύματος. μήν.
Δόξα σοι, Χριστ  Θεός,  λπς μν, Κύριε δόξα σοι.

Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, 
ὁ πανταχοῦ παρών, καὶ τὰ πάντα πληρῶν, 
ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν, καὶ ζωῆς χορηγός, 
ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, 
καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, 
καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Ἀμήν.
ΤΡΙΣΑΓΙΟ

γιος  Θεός, γιος σχυρός, γιος θάνατος, λέησον μς. 
(3 φορές)
Δόξα Πατρ κα Υἱῷ κα γί Πνεύματι.
Κα νν κα ε κα ες τος αἰῶνας τν αώνων. μήν
Παναγία Τριάς, λέησον μς. 
Κύριε, λάσθητι τας μαρτίαις μν. 
Δέσποτα, συγχώρησον τς νομίας μν. 
γιε, πίσκεψαι κα ασαι τς σθενείας μν, 
νεκεν το νόματός σου. 
Κύριε, λέησον· Κύριε, λέησον· Κύριε, λέησον.
Δόξα Πατρ κα Υἱῷ κα γί Πνεύματι.
Κα νν κα ε κα ες τος αἰῶνας τν αώνων. μήν
Πάτερ μν  ν τος ορανος, 
γιασθήτω τ νομά σου. 
λθέτω  βασιλεία σου.
Γενηθήτω τ θέλημά σου, ς ν οραν, κα π τς γς.
Τν ρτον μν τν πιούσιον δς μν σήμερον.
Κα φες μν τ φειλήματα μν, 
ς κα μες φίεμεν τος φειλέταις μν.
Κα μ εσενέγκς μς ες πειρασμόν, 
λλ ῥῦσαι μς π το πονηρο. μήν.
Δόξα Πατρ κα Υἱῷ κα γί Πνεύματι.
Κα νν κα ε κα ες τος αἰῶνας τν αώνων. μήν
Κύριε, λέησον (12 φορές)
Εὐχὴ εἰς τὸ ἅγιον Πνεῦμα[*]
Ἐλθὲ τὸ πάνσεπτον, τὸ παντουργόν, τὸ παντοκρατὲς Πνεῦμα, τὸ παντεπίσκοπον, τὸ ὑπέρσοφον, τὸ ὑπερδύναμον, τὸ παντοδύναμον, τὸ ἀναλλοίωτον, τὸ ἄτρεπτον, τὸ ἀπερίγραπτον, τὸ ἀκατανόητον, τὸ ἀνεξιχνίαστον, τὸ ἀπειροδύναμον, τὸ ἀπειρόδωρον, τὸ ἀπειράγαθον, τὸ πληρωτικὸν παντὸς κόσμου κατὰ τὴν οὐσίαν, ἀχώρητον δὲ τῷ παντὶ κατὰ τὴν δύναμιν ἡ αὐτοζωὴ καὶ πηγὴ τῆς ζωῆς, ἡ αὐτοσοφία καὶ πηγὴ τῆς δυνάμεως, ὁ Πανάγαθος καὶ πανοικτίρμων Θεός. Ἐλθὲ πάντων τῶν μελλόντων σωθῆναι ἡ ἀληθινὴ σοφία. Ἐλθὲ ὁ μόνος πρὸς μόνον, ὅ­τι μόνος εἰμι ὡς ὁρᾷς. Ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἐμοὶ καὶ καθάρισόν με ἀπὸ πάσης προσβολῆς καὶ ἐπιβουλῆς τοῦ ἀντικειμένου.

Εὐλογοῦμέν σε, Παμβασιλεῦ ὑπεράγαθε, ὅτι παρὰ σοῦ ἐστιν ἐν  ἡμῖν τὸ εἶναι, τὸ ἀναπνεῖν, τὸ φρονεῖν, τὸ γινώσκειν Θεόν, Σὲ τὸ Πανάγιον Πνεῦμα, καὶ τὸν ἄναρχον Πατέρα, καὶ τὸν Μονογενῆ τούτου Υἱόν. Εὐλογοῦμέν σε, ὅτι ἐκ σοῦ ἐστιν ἡμῖν κατανοεῖν κάλλος οὐρανοῦ, ἡλίου δρόμον σελήνης κύκλον, ἀστέρων εὐκοσμίαν καὶ τὴν ἐν τούτοις πάσιν εὐαρμοστίαν τε καὶ διάφορον κίνησιν. Εὐλογοῦμέν σε, ὅτι ἐκ σοῦ ἐστιν ἡμῖν κατανοεῖν ὡρῶν ἐναλλαγήν, μεταβολὰς καιρῶν, ἀλλοιώσεις ἀνέμων, ἐνιαυτῶν περιόδους. Εὐχαριστοῦμέν σοι, ὅτι ἐκ σοῦ ἐστιν ἡμῖν Βασιλείαν οὐρανῶν ἐλπίζειν, Ἀγγέλων ἰσοτιμίαν δόξης θεωρίαν, νῦν μέν, ὡς ἐν ἐσόπτροις τε καὶ αἰνίγμασι, μετ' οὐ πο­λὺ δέ, τὴν τελειωτέραν τε καὶ καθαρωτέραν. Εὐχαριστοῦμέν σοι, ὅτι σὺ παρέχεις ἡμῖν γεωργίας, τροφάς τέχνας, νόμους, ἕξεις, ἀρετάς, πολιτείας.

Ποία γλῶσσα λαλήσει, Δέσποτα, τὰ μεγαλεῖά σου, τὰ ὑπὲρ λόγον καὶ ἔννοιαν μεγάλα καὶ θαυμαστά; Σὺ γὰρ καθαρότητος καὶ ἁγιότητος ἀένναος πηγὴ καὶ ἀκένωτος. Σοφίας τε καὶ Δυνάμεως ὑπερπληθὺς ἄβυσσος, ἄπειρός τε καὶ ἀκατάληπτος, ζωῆς τε καὶ ἀθανασίας ἀμέτρητόν τε καὶ ἀπεριόριστον πέλαγος, γνώσεως καὶ συνέσεως ἀκένωτος καὶ ἀμείωτος θησαυρός, ἀγαθωσύνης καὶ εὐσπλαγχνίας παγκόσμιον καὶ ἀκένωτον ταμεῖον καὶ ἀδαπάνητον. Σὺ τοῖς Προφήταις ἐνέπνευσας καὶ τὰ ἐσόμενα προκατήγγειλαν, καὶ τὴν τοῦ Μονογενοῦς σάρκωσιν προεκήρυξαν. Σὺ πρὸς τὴν Κεχαριτωμένην Μαρίαν ἐπεφοίτησας, τὴν ὡρισμένην πρὸ τῶν αἰώνων γενέσθαι Μητέρα Θεοῦ, τὴν ἐκλελεγμένην ἐκ πασῶν τῶν γενεῶν, ὡς ἄχραντον καὶ ὑπέραγνον, τὴν πανίερον ταύτης νηδύν, οἰκητήριον τοῦ Λόγου καὶ Θεοῦ κατεσκεύασας καὶ συνεδημιούργησας αὐτῷ τὸ αὐτοῦ Πανάγιον πρόσλημμα. Σὺ τῷ Χριστῷ Λόγῳ συνεῖς, ὡς ὁμοφυὲς αὐτῷ καὶ ὁμοούσιον καὶ τὰς θεοσημείας συνειργάζου τὰς ἐξαισίους. Μετά δὲ τὸ ἀνελθεῖν αὐτὸν εἰς οὐρανοὺς καὶ καθίσαι ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός, ἀδιαστάτως[†] ὡς Θεός, ἐπὶ τοὺς ἁγίους αὐτοῦ Μαθητάς καὶ Ἀποστόλους ἐλήλυθας ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν, καὶ λόγου, καὶ σοφίας, καὶ θάρσους αὐτοὺς ἐνεφόρησας, καὶ δυνατοὺς ἐποίησας ἐν σημείοις.

Σοῦ τοίνυν δέομαι, σοὶ προσπίπτω, σὲ ἱκετεύω ἐμοὶ καμφθῆναι τῷ δούλῳ σου, καὶ ἐν χρηστότητι ἐπισκέψασθαί με καὶ ἀναγαγεῖν ἐκ βυθοῦ πταισμάτων, ἑκουσίων τε καὶ ἀγνώστων. Ἀπὸ παντός με καθᾶραι μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἁγιάσαι, σοφίσαι, συνετίσαι, πρὸς πᾶσαν γνῶσιν ὁδηγῆσαι σωτήριον, ἀνδρεῖον ἀναδεῖξαι καὶ ἀνένδοτον τοῖς πάθεσι, πάσης ὑπεναντίας δυνάμεως ἰσχυρότερον, ἐμπνεῦσαί μοι, πραότητα, μακροθυμίαν, ἀλήθειαν, εὐθύτητα, σιωπήν, καὶ τὸ θεμέλιον πασῶν τῶν ἀρετῶν τὴν ἐγκράτειαν, ἄξιον τῆς δόξης σου καταστῆσαί με ναόν, ἡγεμονικόν σε ἐν ἐμοὶ εἶναι, φρουρητικὸν καὶ πασῶν τῶν πλουσίων σου δωρεῶν παρεκτικόν. Σὺ γὰρ ἡ τελεσιουργία πάντων τῶν ἀγαθῶν, καὶ σοὶ τὸν ὕμνον, σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ κατὰ χρέος προσάγομεν, πάντοτε, νῦν καὶ αεί καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
[πηγές ευχής: ΣΙΜΩΝΩΦ: ΜΕΓΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ και https://books.google.gr/books]
 ----------------------------------------------------------------------------------------
Ἡμεῖς δέ σε, πανάχραντε, Μῆτερ εὐλογημένη
Τοῦ γλυκυτάτου σου Υἱοῦ καὶ τοῦ Θεοῦ τῶν ὅλων,
Ἄσπιλε, παναμώμητε, ἄφθορε Παναγία,
Ἀπηλπισμένων ἡ ἐλπὶς καὶ τῶν ἀδικουμένων,
Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμέν σε, ὡς κεχαριτωμένην,
Ὡς τὸν Χριστὸν γεννήσασα τὸν Κτίστην τῶν ἀπάντων,
Καὶ πάντες σοι προσπίπτομεν καὶ σὲ παρακαλοῦμεν.
Ρῦσαι ἡμᾶς, πανάχραντε, ἀπὸ παντοίων νόσων,
Ἀπὸ παντοίων πειρασμῶν τῶν ἐκ τοῦ διαβόλου·
Γενοῦ ἡμῶν μεσίτρια ἐν ὥρᾳ καταδίκης
Καὶ τοῦ πυρὸς τοῦ μέλλοντος ἐξάρπασον, Παρθένε·
Σὺ γὰρ ἐλπὶς Χριστιανῶν ὑπάρχεις Παναγία,
Καὶ σὲ δοξάζομεν, Ἁγνή, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.


[πηγή: ΣΙΜΩΝΩΦ: ΜΕΓΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ]Δόξα Πατρ κα Υἱῷ κα γί Πνεύματι.
Κα νν κα ε κα ες τος αἰῶνας τν αώνων


Κύριε, λέησον· Κύριε, λέησον· Κύριε, λέησον.Δι᾿ εχν τν γίων Πατέρων μν,
Κύριε ησο Χριστέ, Θεός μν, 
λέησον κα σσον μς. μήν.
  
[*] Υπάρχει στο Μέγα προσευχητάριο του Σιμωνώφ, αλλά και στο διαδίκτυο.
 
[†] Στο προσευχητάριο του Σιμωνώφ γράφει «ἀδιστάκτως», αλλά σύμφωνα με την άλλη πηγή (διαδίκτυο) ο σωστός όρος είναι «ἀδιαστάτως». Ο θεολόγος κ. Μιχαήλ Μπερκουτάκης μας παραπέμπει μάλιστα στο κοντάκιο της αναλήψεως, όπου ο Κύριος χαρακτηρίζεται αδιάστατος, οπότε επισημαίνει ότι αυτός είναι ο κατάλληλος όρος. Ο όρος «ἀδιστάκτως» είναι κάπως αδόκιμος εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου