Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2018

Τα Άγια Θεοφάνεια (με βίντεο) Ἀπολυτίκιον 

Ἦχος α’.
Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις· τοῦ γάρ Γεννήτορος ἡ φωνή προσεμαρτύρει σοι, ἀγαπητόν σε Υἱόν ὀνομάζουσα· καί τό Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τό ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανείς Χριστέ ὁ Θεός, καί τόν κόσμον φωτίσας δόξα σοι.

 

* * * * *

Αρχ. Αρσένιος Κατερέλος, Ηγούμενος Ι. Μονής Αγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος

Ὅταν ὁ Χριστός ὡς ἄνθρωπος συνεπλήρωσε τό τριακοστόν ἔτος τῆς ἡλικίας Του, γιατί ὡς Θεός πού ταυτόχρονα ἦταν εἶναι ἄχρονος, ἐπῆγε στόν Ἰορδάνη ποταμό γιά νά βαπτισθῆ ἀπό τόν Ἰωάννη. «Ὁ δὲ Ἰωάννης διεκώλυεν αὐτὸν λέγων· Ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με;». Ἐγώ ἔχω ἀνάγκη νά βαπτισθῶ ἀπό Ἐσένα καί Σύ ἔρχεσαι πρός ἐμένα; (Ματθ. Γ´, 14). Ἄλλωστε, ὁ Ἰωάννης εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος διεκήρυξε: «Ἰδού ὁ ἀμνός τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου» (Ἰωάν. Α´, 29). Νά, δηλαδή τό πρόβατον, τό ὁποῖον θά σφαγιασθῆ καί ἡ θυσία του αὐτή θά ἔχη διαστάσεις παγκοσμιότητος, διότι μέ τήν θυσία αὐτή θά σηκώση τήν ἐνοχή ὅλου τοῦ κόσμου ὅλων τῶν ἐποχῶν.
Αὐτά τά λόγια τοῦ Βαπτιστοῦ, εἶναι ἡ μεγαλύτερη προφητεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης γιά τόν Μεσσία. Οἱ ἄλλοι Προφῆτες προεφήτευσαν καί ἔγραψαν ξεκάθαρα γιά τήν ἔλευσι τοῦ Χριστοῦ, ὁ Βαπτιστής ὅμως ἔδειξε συγκεκριμένα τόν Μεσσία Χριστό. Πότε τόν ἔδειξε; Τότε πού κανείς δέν Τόν ἤξερε, διότι, ἁπλούστατα, ὁ Κύριός μας δέν εἶχε ἀκόμη ἀρχίσει τήν δημοσία δρᾶσι Του.
Ὁ Χριστός εἶναι τό μόνο ἱστορικό πρόσωπο, τό ὁποῖο ἔχει γιά λογαριασμό Του προφητική κατοχύρωσι. Γιά τόν Χριστό ἐπροφήτευσαν πολλοί Προφῆτες, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν σέ διάφορες ἐποχές, περιοχές καί μέ διαφορετικές ἱκανότητες ὁ κάθε ἕνας. Κι ὅμως ὅλοι αὐτοί συγκλίνουν σέ γεγονότα πού ἔχουν σχέσι μέ τήν πρώτη ταπεινή ἐμφάνισι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὅπως ἐν προκειμένῳ ὁ Προφήτης Ἡσαΐας, πού ἀναφέρει τήν ἐκ παρθένου γέννησιν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ: «Ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει, καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ» (Ἡσ. Ζ´, 14). Ἤ ὁ Προφήτης Βαρούχ, πού ἴσως ἔχει γράψει τήν πιό καταπληκτική προφητεία γιά τήν ἔλευσι τοῦ Θεοῦ στήν ἱστορία, ἐνῷ στήν ἀρχή λέγη διάφορα γιά τόν Θεό, ὕστερα λέγει: «Μετὰ τοῦτο ἐπὶ γῆς ὤφθη καὶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη» (Βαρούχ Γ´, 38). Δηλαδή ὁ Θεός κατόπιν εἰσῆλθε στήν ἱστορία καί συνανεστράφηκε, σάν ἄνθρωπος, μέ μᾶς τούς ἀνθρώπους.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου