Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017

Οι Άγιοι Μεγαλομάρτυρες Αικατερίνη και Μερκούριος (Με ΒΙΝΤΕΟ)


Ο βίος της Αγ. Αικατερίνης εδώ
Ο βίος του Αγ. Μερκουρίου εδώ

 Ἀπολυτίκιον Αγ. Αικατερίνης 
Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Τὴν πανεύφημον νύμφην Χριστοῦ ὑμνήσωμεν, Αἰκατερίναν τὴν θείαν καὶ πολιοῦχον Σινᾶ, τὴν βοήθειαν ἡμῶν καὶ ἀντίληψιν· ὅτι ἐφίμωσε λαμπρῶς, τοὺς κομψοὺς τῶν ἀσεβῶν, τοῦ Πνεύματος τῇ δυνάμει, καὶ νῦν ὡς Μάρτυς στεφθεῖσα, αἰτεῖται πᾶσι τὸ μέγα ἔλεος.

 Ἀπολυτίκιον Αγ. Μερκουρίου 
Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Οὐράνιον Ἄγγελον, χειραγωγὸν ἀσφαλῆ, πρὸς δόξαν ἀρίδηλον, ὡς τοῦ φωτὸς κοινωνός, Μερκούριε ἔσχηκας· ὅθεν τῷ ἀθανάτῳ, Βασιλεῖ πειθαρχήσας, ἤθλησας ὑπὲρ φύσιν, ὡς γενναῖος ὁπλίτης· διὸ τοὺς σοὶ προσιόντας, μάκαρ περίσωζε.

Βίντεο για παιδιά (και όχι μόνο) με το βίο της Αγίας 

Παρακλητικός Κανών της Αγίας από Σιναΐτες Πατέρες

Ντοκυμανταίρ:  «Η Αγία Αικατερίνη του Θεοβάδιστου Όρους Σινά»

 

Η εκπληκτική ιστορία της θαυμαστής επέμβασης του αγ. Μερκουρίου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου