Δευτέρα 5 Ιουνίου 2017

ΒΑΣΙΛΕΥ ΟΥΡΑΝΙΕ - Πάντα χορηγεί το πνεύμα το Άγιον


ΒΑΣΙΛΕΥ ΟΥΡΑΝΙΕ -
Ψάλλει ο ΓΕΡΩΝ Εφραίμ Ξηροποταμινός

 Ψάλλει ο μακαριστός Καθηγούμενος της Μονής Ξηροποτάμου αρχ. Εφραίμ......Μια εκ των μεγαλυτέρων πνευματικών μορφών του σύγχρονου Αγιορείτικου μοναχισμού ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός στους πολλούς.
Το μέλος είναι από την "Αθωνιάδα" του Φιλανθίδη. Ο ήχος ταλαιπωρημένος αλλά αξίζει!


Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε,
τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας,
ὁ πανταχοῦ παρών, καὶ τὰ πάντα πληρῶν,
ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν, καὶ ζωῆς χορηγός,
ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν,
καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος,
καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

 


Δεύτε λαοί - Δοξαστικό εσπερίων Πεντηκοστής
Ψάλλουν οι Μοναχές του Ι. Κοινοβίου Ευαγγελισμού Θεοτόκου Ορμύλιας Χαλκιδικής
 

 

Δόξα... Καὶ νῦν ... Ἦχος πλ. δ'
Δεῦτε λαοί, τὴν τρισυπόστατον Θεότητα προσκυνήσωμεν, Υἱὸν ἐν τῷ Πατρί, σὺν ἁγίῳ Πνεύματι· Πατὴρ γὰρ ἀχρόνως ἐγέννησεν Υἱόν, συναΐδιον καὶ σύνθρονον, καὶ Πνεῦμα ἅγιον ἦν ἐν τῷ Πατρί, σὺν Υἱῷ δοξαζόμενον, μία δύναμις, μία οὐσία, μία Θεότης, ἣν προσκυνοῦντες πάντες λέγομεν· Ἅγιος ὁ Θεός, ὁ τὰ πάντα δημιουργήσας δι' Υἱοῦ, συνεργίᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, Ἅγιος ἰσχυρός, δι' οὗ τὸν Πατέρα ἐγνώκαμεν, καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐπεδήμησεν ἐν κόσμῳ, Ἅγιος ἀθάνατος, τὸ Παράκλητον Πνεῦμα, τὸ ἐκ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, καὶ ἐν Υἱῷ ἀναπαυόμενον, Τριὰς ἁγία, δόξα σοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου